Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Zdravý batoh umiestneného na webovom rozhraní www.zdravybatoh.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou:

ONKEL family s.r.o., so sídlom Novej sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 06504795

DIČ: SK06504795

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 102474

adresa na doručovanie: Dexon Office park - ONKEL family s.r.o., Hasičská 52, 700 30 Ostrava

adresa prevádzky: Dexon Office park - ONKEL family s.r.o., Hasičská 52, 700 30 Ostrava

telefónne číslo: +420 603 593 006

kontaktný e-mail: info@zdravybatoh.cz

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácia sa riadi naším Reklamačným poriadkom.

Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
 • Reklamačným rádom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo ak náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny rad štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny rad, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojim zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné iba písomnou formou.

Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Znenie týchto obchodných podmienok vám zašleme spolu s prijatím objednávky z našej strany.

 

KÚPNA ZMLUVA

Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Objednávka zaväzujúca k platbe“, čím sa zároveň zaväzujete uhradiť kúpnu cenu v plnej výške. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme ešte neprijali, môžete zrušiť alebo zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadne ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 7), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.

Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

CENA

Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť nášho právneho konania podľa § 552 Občianskeho zákonníka, event. pre omyl podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti alebo bezhotovostne (platobnou kartou) pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky);
 • na splátky (pri splnení podmienok spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Pri platbe tovaru prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj je zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou; pokiaľ vám spoločnosť poskytujúca splátkový predaj tento spôsob platby neumožní, zmluva automaticky zanikne.

 

Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti (alebo bezhotovostne pri prevzatí tovaru) je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Pokiaľ nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním.

Upozorňujeme, že pokiaľ zvolíte úhradu platby bezhotovostným prevodom a uhradíte platbu skôr, než z našej strany dôjde k uzavretiu zmluvy v súlade s bodom 2.4., jedná sa o zálohu na uhradenie ceny tovaru. V prípade, že zmluva bude následne uzavretá, započíta sa záloha na cenu tovaru.

Ako vystavujeme daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 

DODACIE PODMIENKY

Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

Kedy vám tovar dodáme?

Čas dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby, tovar však dodáme najneskôr do tridsiatich dní od uzavretia zmluvy.

Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru).

Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete v čase dodania podľa bodu 5.2., máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade zaslania tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru), máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

Ako je možné čerpať darčekový poukaz?

Pre čerpanie darčekového poukazu je nutné darčekový poukaz, ktorý vám bol na základe vašej objednávky zaslaný, u nás uplatniť zaškrtnutím tlačidla „Uplatniť zľavový kupón“ pri vstupe na stránku košíka. Na darčekovom poukaze sú uvedené najmä nasledujúce údaje:

 • čiastka, ktorá je predmetom darčekového poukazu;
 • naše identifikačné údaje, vrátane prípadnej adresy prevádzok, kde je možné darčekový poukaz uplatniť;
 • doba platnosti darčekového poukazu
 • unikátny číselný kód darčekového poukazu;
 • spôsob, akým je možné darčekový poukaz uplatniť.

Je uplatňovanie darčekového poukazu nejako obmedzené?

Darčekový poukaz je možné čerpať iba raz. Darčekový poukaz je prenosný a prevoditeľný na inú osobu. Osoba, ktorá predloží oprávnene nadobudnutý darčekový poukaz, má rovnaké práva ako osoba, ktorá darčekový poukaz zakúpila.

Darčekový poukaz je možné uplatniť do dvanástich mesiacov od jeho zakúpenia. Darčekový poukaz je možné uplatniť najneskôr v posledný deň doby jeho platnosti. Platnosť poukazu nie je možné predĺžiť.

Kedy môžeme darčekový poukaz odmietnuť?

Vezmite na vedomie, že v určitých situáciách môžeme odmietnuť darčekový poukaz akceptovať. Ide o prípady, keď:

 • darčekový poukaz bol predložený po uplynutí platnosti;
 • darčekový poukaz bol už raz vyčerpaný;
 • darčekový poukaz bol zneplatnený z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa, kedy ste vy alebo vami určená osoba od dopravcu prevzal tovar; alebo

 • posledný kus tovaru, ak ste objednali v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
 • poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
 • prvú dodávku tovaru, ak ide o pravidelnú dodávku tovaru po dohodnutú dobu.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Retino systém (nájdete v sekcii Vrátenie tovaru)

 

Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá, včítane záväzkov z vedľajších zmlúv; tým nie je dotknuté ustanovenie bodov 6.4 a 6.5.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám pošlite späť spoločne s vráteným tovarom.

Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Pokiaľ sa rozhodnete tovar vrátiť, odporúčame využiť služby Retino na našom webovom rozhraní, ktorá vás prevedie procesom vrátenia tovaru. Tovar ste povinný nám vrátiť do 30 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej cene máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Tovar je možné vyskúšať iba v takom rozsahu, aby bolo možné sa zoznámiť s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o poskytovaní služieb, ak boli v plnom rozsahu poskytnuté; ak splnené s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní;
 • o dodávke tovaru, ktorý bol vyrobený podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobený pre vašu osobu;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktorý z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť potom, čo ste ho narušili;

Vezmite na vedomie, že v prípade darčekového poukazu nespočíva jeho obsah v trvalom nadobudnutí vlastníckeho práva k darčekovému poukazu, ale vo vašom oprávnení na plnenie, ktoré je na darčekovom poukaze uvedené. Samotný darčekový poukaz má tak povahu služby. Z tohto dôvodu nemáte v súlade s § 1837 písm. a) Občianskeho zákonníka nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ste darčekový poukaz v priebehu lehoty na odstúpenie od zmluvy využili. Objednaním darčekového poukazu túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou.

 

Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neobdržali sme od vás kúpnu cenu v čase splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174b Občianskeho zákonníka). Ustanovenia § 2106 a 2107 o právach z chybného plnenia sa nepoužijú. Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším reklamačným poriadkom.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Sťažnosťou sa následne budeme zaoberať a pokúsime sa ju vybaviť bez zbytočného odkladu od jej obdržania. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 44, 110 00 Praha 1, webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz, telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: Pod Altánkom 99/103;100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebiteľ@regio.cz, telefón: +420 261 263 574) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Na podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.

 

REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v používateľskom účte.

Na čo používateľský účet slúži?

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Kedy môžeme váš používateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

RECENZIE

Kto môže pridať recenziu?

Všetky užívateľské recenzie na webovom rozhraní sú písané našimi skutočnými zákazníkmi, ktorým sme na základe nimi utvorenej objednávky dodali nimi požadovaný tovar.

Pridávanie recenzií je umožnené iba po dokončení nákupu na webovom rozhraní, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je zákazníkovi zaslaný prostredníctvom e-mailu, prípadne prostredníctvom užívateľského účtu na webovom rozhraní.

Na webovom rozhraní môžu byť taktiež zverejňované recenzie, ktoré boli našimi zákazníkmi zverejnené na verejných internetových službách, najmä v rámci služieb Google, Heuréka a Firmy.cz.

Ako overujeme recenzie?

Každú recenziu pred jej zverejnením overujeme. Recenziu môže pridať iba zákazník, ktorý dokončil nákup na webovom rozhraní.

Pred prevzatím a zverejnením recenzie z vyššie uvedených verejných internetových služieb na webovom rozhraní overujeme, či recenzie boli spísané našimi skutočnými zákazníkmi.

Ak zistíme, že recenzia bola vytvorená niekým, kto na webovom rozhraní nákup neuskutočnil, sme oprávnení takúto recenziu odstrániť, prípadne ju nezverejniť.

 

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania ak presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 6. 1. 2023